Organisatie

De SVG heeft een bestuur dat momenteel uit vijf leden bestaat. De vereniging heeft zeven verschillende sportafdelingen die elk een coördinator kennen. Deze coördinatoren regelen in eerste instantie en in samenspraak met het bestuur de gang van zaken binnen de sportafdeling. Het bestuur behandelt de algemene zaken, onderhoudt de externe contacten en is verantwoordelijk voor een goed sportgebeuren. Het bestuur overlegt regelmatig met de vrijwilligers en tijdens de ledenvergadering met de leden over specifieke en algemene verenigingszaken.

Richard de Leeuw – Voorzitter

De voorzitter geeft leiding aan de algemene gang van zaken binnen de vereniging. Hij leidt de vergaderingen van de vereniging. Naast een representatieve functie vertegenwoordigt hij de vereniging – al of niet samen met bestuursleden – in en buiten rechte bij het sluiten van overeenkomsten.
Als voorzitter bezoekt hij regelmatig alle sportafdelingen om zicht te houden op het sportgebeuren binnen de SVG.

Jos de Vries – Penningmeester

Naast het besturen van de vereniging is de penningmeester  verantwoordelijk voor het financiële beheer van de SVG. Hij beheert de subsidieportefeuille en heeft de zorg voor de spelerskaarten.
Vanuit het bestuur heeft hij speciale bemoeienis met  de afdeling Waterbasketbal.

Bart Waanders – Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de vereniging. Daarnaast behandelt de secretaris in- en uitgaande brieven/mails. Hij is tevens verantwoordelijk voor de site, Facebook, nieuwsbrief, folders en andere pr-activiteiten.

Helmi van Hirtum – Bestuurslid

Naast de algemene bestuurstaken bij de vereniging heeft zij de speciale zorg voor het begeleiden van de stagiares bij de verschillende sportafdelingen.
Vanuit het bestuur heeft zij bijzondere bemoeienis met het zwemmen.